Webové stránky 

Webové stránky
tvorba webu
webdesign

 

Volejte, pište, faxujte
tel: 541 216 890
fax: 541 217 163
e-mail: poptavka@enweb.cz
každý pracovní den 9:00 - 16:00 hod.
Proč weby od nás?
 • ekonomické nebo nadstandardní webové stránky
 • profesionální zpracování a marketingové vedení webové stránky
 • analyzujeme Vaše potřeby a potřeby Vašich zákazníků, které aplikujeme na nové webové stránky
 • stálý a dostupný servis webové stránky
 • udržujeme Vaši pozici na vyhledávačích a dáváme doporučení, jak investovat do internetové reklamy
 • aplikujeme internetovou reklamu

Všeobecné obchodní podmínky enDetail, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky vymezují základní obchodní vztahy mezi společností enDetail, s.r.o. a jijich odběrateli. Pročtěte si prosím pozorně následující řádky. Pokud jste něčemu nerozuměli, máte dotaz nebo připomínku, neváhejte nás kontaktovat na přímé telefonní lince 541 216 890.

Webové stránky - VOP

Čl. I - Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti enDetail, s.r.o., se sídlem Brno – Žabovřesky, Minská 899/26, 616 00, IČ 277 55 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56882 (dále také jen jako „VOP") stanovují základní pravidla, která jsou uplatňována pro obchodní vztahy mezi enDetail, s.r.o. a fyzickými nebo právnickými osobami využívajícími jejích služeb, zboží nebo produktů.

2. Výklad pojmů Pojmy psané s uvozením mají význam definovaný v tomto odstavci Úvodních ustanovení.

 • a. "Dodavatel" – enDetail, s.r.o. se sídlem Brno – Žabovřesky, Minská 899/26, 616 00, IČ 277 55 941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56882.
 • b. "Dodávka" – poskytnutí "Služby", dodání "Produktu" anebo "Zboží" anebo provedení "Individuální zakázky".
 • c. "Helpdesk" – neplacená technická podpora pro "Zákazníky", kteří uplatňují vadu nebo chybu "Služby", "Produktu" anebo "Individuální zakázky". Tato služba je poskytována pouze v "Pracovní době" a je standardně součástí "Záruky" ve "Smlouvě". Nové požadavky na "Helpdesk" jsou přijímány přes "Informační systém" nebo přes telefonní linku +420 541 217 160.
 • d. "Helpdesk - placený" – placená technická podpora pro "Zákazníky", kteří požadují rozšíření nebo údržbu stávajících, nebo nových "Služeb", "Produktů" nebo "Individuálních zakázek". "Helpdesk - placený" je poskytován pouze v "Pracovní době" a je zpoplatněn. Ceny služby"Helpdesk - placený" jsou uvedeny v "Sazebníku".
 • e. "Helpdesk24" – placená technická podpora pro "Zákazníky", kteří uplatňují vadu nebo chybu "Služby", "Produktu" anebo "Individuální zakázky", které vyžadují okamžitý zásah a jsou uplatňovány mimo "Pracovní dobu". Dále je tato placená technická podpora určena pro "Zákazníky", kteří požadují rozšíření nebo údržbu stávajících, nebo nových "Služeb", "Produktů" nebo "Individuálních zakázek" mimo "Pracovní dobu". "Helpdesk24" je zpoplatněn. Ceny služby"Helpdesk24" jsou uvedeny v "Sazebníku".
 • f. "Individuální zakázka" – je "Dodavatelem" na základě požadavků "Zákazníka" a "Zákazníkovi" na míru provedený hmotně zachytitelný výsledek duševní anebo další činnosti "Dodavatele".
 • g. "Informační systém" – je interní systém "Dodavatele", který umožňuje spravovat objednané "Dodávky", požadavky na rozšíření stávajících "Služeb" nebo "Produktů", požadavky "Zákazníka" na odstranění vad "Služeb", "Produktů" nebo "Individuálních zakázek". Do "Informačního sytému" má přístup "Zákazník" pouze a výlučně v případě, pokud je udělení přístupu součástí "Smlouvy" nebo jiné dohody s "Dodavatelem".
 • h. "KOP" – konkrétní obchodní podmínky vydané "Dodavatelem" pro jednotlivé druhy "Služeb", "Produktů", "Individuálních zakázek" nebo "Zboží". "KOP" jsou součástí "Smlouvy" v případě, jestliže na ně "Smlouva" odkazuje nebo jsou ke "Smlouvě" připojeny. "KOP" pro jednotlivé typy anebo druhy "Produktů", "Služeb", "Individuálních zakázek" a "Zboží" jsou vždy navzájem odlišeny.
 • i. "Oznámení" – krátké sdělení "Dodavatele" týkající se změn u jeho osoby, zavedení nové "Služby", "Produktu" nebo "Zboží" anebo zavedení nového platného "Sazebníku" nebo "Sazebníku zboží". O obsahu "Oznámení" informuje "Dodavatel" "Zákazníky" obvykle formou elektronické zprávy.
 • j. "Pracovní doba" – časové rozmezí, kdy jsou "Dodavatelem" poskytovány "Služby" a dodávány "Produkty", "Individuální zakázky" a "Zboží" za standardní ceny bez příplatku. Toto časové rozmezí je každý den od 8:30 – 16:30 hodin mimo státní svátky, sobotu a neděli. "Dodavatel" je oprávněn bez předchozího upozornění provést výjimku a ponechat provozovnu nebo provozovny uzavřené z technických důvodů, zdravotních důvodů, důvodu inventury nebo v případě dovolených.
 • k. "Produkt" – ucelené dílo zhotovené "Dodavatelem", které je blíže specifikované ve "Smlouvě" a dodávané "Zákazníkovi" v předem definované podobě – jedná se např. o předpřipravený redakční systém, internetový obchod s předvolenými funkcemi bez možnosti změny atp.
 • l. "Reklamace" – oznámení vad "Dodávky" oznámené "Zákazníkem" způsobem dle následující věty. "Zákazník" je oprávněn provést "Reklamaci" písemnou formou doručením doporučeného oznámení vad na adresu sídla "Dodavatele", elektronicky doručením elektronické zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem na e-mail reklamace@endetail.cz, formou faxové zprávy nebo prostřednictvím "Informačního systému", pokud byl při uzavření "Smlouvy" nebo na základě jiné dohody s Dodavatelem" "Zákazníkovi" do "Informačního systému" udělen přístup. Jiné způsoby oznámení vad "Dodávky" než ty dle předchozí věty nejsou "Smluvními stranami" považovány za přípustné a "Dodavatel" se nedopouští porušení "Smlouvy", jestliže na oznámení vad "Dodávky" učiněné způsobem odlišným od toho dle předchozí věty nebude jakkoli reagovat.
 • m. "Sazebník" – seznam cen "Služeb", "Produktů" a "Individuálních zakázek". Platné znění "Sazebníku" je dostupné v provozovnách "Dodavatele" a případně též na internetových stránkách www.endetail.cz.
 • n. "Sazebník zboží"- ceník "Zboží", Platné znění "Sazebníku zboží" je dostupné v provozovnách "Dodavatele" a též na internetových stránkách "Dodavatele", na kterých je "Zboží" nabízeno.
 • o. "Služba" – činnost "Dodavatele" spočívající v marketingovém poradenství, ekonomickém poradenství, analytické činnosti v oblasti software, grafických a programátorských pracích "Dodavatele", zajištění přepravy "Zboží", nákupu mediálního prostoru a tisku nebo potisku tiskovin a reklamních předmětů (pokud je předmětem daně tisk, nikoliv předmět, na který se tiskne), prováděná pro "Zákazníka" na základě "Smlouvy" a nemající charakter "Produktu" ani "Individuální zakázky".
 • p. "Smlouva" – smlouva, kde na jedné straně vystupuje "Dodavatel" jako zhotovitel anebo prodávající anebo poskytovatel a na druhé straně "Zákazník" jako objednatel nebo kupující, přičemž předmětem "Smlouvy" je provedení "Dodávky" v ujednaném "Termínu", kdy dále platí:
  • - je-li předmětem "Smlouvy" poskytnutí "Služby", provedení "Individuální zakázky" nebo dodání "Produktu" za celkovou cenu do 5.000,- Kč bez DPH, je k uzavření "Smlouvy" nutná písemná nebo faxová objednávka nebo elektronická objednávka "Zákazníka" podepsaná zaručeným elektronickým podpisem doručená "Dodavateli", jejíž doručení je "Dodavatelem" "Zákazníkovi" prokazatelným způsobem potvrzeno.
  • - je-li předmětem "Smlouvy" dodávka "Produktu" nebo "Individuální zakázky" za cenu nad 5.000,- Kč bez DPH, je k uzavření "Smlouvy" vyžadováno splnění náležitostí smlouvy o dílo dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, a podpisy účastníků na téže listině.
  • - je-li předmětem "Smlouvy" poskytnutí "Služby" za cenu nad 5.000,- Kč bez DPH, je k uzavření "Smlouvy" vyžadována písemná forma smlouvy a podpisy účastníků na téže listině.
  • - je-li předmětem "Smlouvy" prodej "Zboží" "Zákazníkovi", který není koncovým uživatelem (spotřebitelem) "Zboží", je k uzavření "Smlouvy" vyžadována písemná forma a splnění náležitostí pro kupní smlouvu dle ustanovení § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.
  • - je-li předmětem "Smlouvy" prodej "Zboží" "Zákazníkovi", který je koncovým uživatelem (spotřebitelem) "Zboží", je k zavření "Smlouvy" vyžadována písemná forma a splnění náležitostí pro kupní smlouvu dle ustanovení § 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění.
  "Dodavatel" si vyhrazuje právo se "Zákazníky" uzavírat rámcové smlouvy vycházející ze zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, které mj. umožňují "Zákazníkovi" zasílat objednávky "Služeb", "Produktů" nebo "Zboží" formou elektronické objednávky v "Dodavatelem" stanoveném formátu.
 • q. "Smlouva licenční" – smlouva, kterou "Dodavatel" poskytuje za ujednaných podmínek a způsobem tam dohodnutým "Zákazníkovi" svolení k výkonu právo užít předmět duševního vlastnictví (např. autorské dílo).
 • r. "Smluvní strany" – strany "Smlouvy", respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje "Dodavatel" a na druhé "Zákazník".
 • s. "Subdodavatel" – je osoba odlišná od "Dodavatele" a "Zákazníka", která na základě samostatné dohody uzavřené s "Dodavatelem" zajišťuje pro "Dodavatele" poskytnutí "Služeb", dodání "Produktu" nebo "Zboží" nebo "Individuální zakázku". "Dodavatel" nemá povinnost uvádět ve "Smlouvě" nebo jakýmkoliv jiným způsobem informovat "Zákazníka" o totožnosti "Subdodavatele" anebo o skutečnosti, že plnění ze "Smlouvy" bude zajišťovat skrze "Subdodavatele", a je oprávněn při plnění svých povinností ze "Smlouvy" využívat "Subdodavatelů" bez jakéhokoli svolení "Zákazníka" nebo jiných omezení.
 • t. "Termín" – jednoznačně dnem, měsícem a rokem určený termín, ve kterém je "Dodavatel" při splnění podmínek stanovených "Smlouvou", těmito "VOP" a případně též "KOP" povinen provést "Dodávku". "Termín" je oprávněn jednostranně určit "Dodavatel", a to v závislosti na náročnosti "Dodávky" a svých časových a provozních možnostech. "Termín" je obvykle uveden ve "Smlouvě".
 • u. "Vícepráce" – práce vykonané "Dodavatelem" na "Dodávce" nad rámec těch ve "Smlouvě" sjednaných nebo "Smlouvou" výslovně předpokládaných, které jsou "Zákazníkem" vyžadovány k dosažení jeho cílů anebo záměrů. "Vícepráce" je "Dodavatel" povinen provést až na výslovný samostatný písemný požadavek "Zákazníka" a za podmínek s ním dohodnutých v oboustranně odsouhlaseném dodatku ke "Smlouvě".
 • v. "VOP" – tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti enDetail, s.r.o..
 • w. "Záloha" – finanční plnění "Zákazníka" ve prospěch "Dodavatele" před započetím "Dodavatele" s provedení "Dodávky", je-li tak ve "Smlouvě" dohodnuto. Výše a splatnost "Zálohy" je vždy ujednána ve "Smlouvě".
 • x. "Zákazník" – fyzická nebo právnická osoba, která s "Dodavatelem" vstoupila v jednání o poskytnutí "Služby", dodání "Produktu" nebo "Zboží" či provedení "Individuální zakázky" anebo s "Dodavatelem" již uzavřela "Smlouvu".
 • y. "Záruka" – odpovědnost "Dodavatele" za vady "Služby", "Produktu", "Zboží" nebo "Individuální zakázky", která případně vyplývá ze zákona, není-li ve "Smlouvě", těchto "VOP" nebo "KOP" stanoveno jinak.
 • z. "Zástupce zákazníka" – osoba, která je na základě zákona anebo písemné plné moci (pověření) oprávněna jednat s "Dodavatelem" za "Zákazníka".
 • aa. "Zboží" – movitá věc prodávaná "Dodavatelem" anebo prodaná "Zákazníkovi" "Dodavatelem".

3. "Dodavatel" vydává tyto "VOP" na základě a v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Tyto. "VOP" jsou součástí "Smlouvy" za předpokladu, že na ně "Smlouva" odkazuje nebo jsou ke "Smlouvě" přiloženy.

4. V případě, že "KOP" upravují totožnou věc odlišně od těchto "VOP", mají před "VOP" přednost ustanovení "KOP".

5. V případě, že "Smlouva" upravuje totožnou věc odlišně od těchto "VOP" nebo "KOP", mají přednost ustanovení "Smlouvy".

6. "Dodavatel" je oprávněn tyto "VOP" kdykoli měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním nových "VOP". "Dodavatel" obvykle o změně nebo o vydání nových "VOP" informuje stávajícího "Zákazníka" vhodným způsobem nejpozději třicet (30) dnů před nabytím účinnosti příslušné změny "VOP" nebo před vydáním nových "VOP". "Dodavatel" zveřejní změněné nebo nové "VOP" ve svých provozních prostorech a rovněž na internetových stránkách www.endetail.cz nejpozději v den nabytí jejich účinnosti. Platné a účinné "VOP" jsou vždy k dispozici v provozovnách "Dodavatele", případně na internetových stránkách www.endetail.cz.

7. "Dodavatel" je oprávněn kdykoli změnit svůj "Sazebník" a "Sazebník zboží". Změny "Sazebníku" anebo "Sazebníku zboží" jsou vydávány formou "Oznámení". Na požádání "Zákazníka" "Dodavatel" "Zákazníkovi" platný a účinný "Sazebník" zašle formou elektronické zprávy na "Zákazníkem" sdělenou emailovou adresu nebo v písemné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence.

8. "Zákazník" souhlasí s tím, že "Dodavatel" je oprávněn nahrávat telefonické hovory týkající se poskytování "Služeb", provádění "Individuálních zakázek" a dodávání "Produktů" a "Zboží" jeho osobou a záznamy těchto hovorů uchovávat zejména pro účely vyřízení případných "Reklamací" anebo případných trestních řízení anebo soudních či rozhodčích řízení proti "Zákazníkovi". "Zákazník" dále souhlasí s tím, že "Dodavatel" je oprávněn monitorovat své provozní prostory pomocí kamerových systémů a tyto záznamy uchovávat pro potřeby případných "Reklamací" anebo trestních řízení nebo soudních či rozhodčích řízení se "Zákazníkem. "Zákazník" souhlasí s tím, že "Dodavatel" je oprávněn záznamy telefonických hovorů týkajících se poskytování "Služeb", provádění "Individuálních zakázek" a dodávání "Produktů" a "Zboží" jeho osobou a záznamy kamerových systémů použít k prosazení svých práv nebo zájmů v řízení před soudem, rozhodcem nebo i v trestním řízení jako důkazní prostředek. "Dodavatel" je však o skutečnosti, že jeho provozní prostory jsou monitorovány, záznamy kamerových systémů uchovávány a telefonické hovory nahrávány, povinen "Zákazníka" vždy předem informovat. Zvukové anebo obrazové záznamy dle tohoto odstavce je "Dodavatel" oprávněn uchovávat po dobu dle svého uvážení nezbytně nutnou.

9. "Dodavatel" je oprávněn při obchodních jednáních používat zvuková anebo obrazová nahrávací zařízení pro účely zvyšování kvality služeb. Dodavatel" je oprávněn záznamy zvukových anebo obrazových zařízení dle předchozí věty použít k prosazení svých práv nebo zájmů v řízení před soudem, rozhodcem nebo i v trestním řízení jako důkazní prostředek. "Dodavatel" je však povinen před jednáním "Zákazníka" upozornit na tuto skutečnost, pokud budou uvedená zařízení použita. Zvukové anebo obrazové záznamy z obchodních jednání je "Dodavatel" oprávněn uchovávat po dobu dle svého uvážení nezbytně nutnou.

Čl. II - Další ustanovení

1. "Dodavatel" je oprávněn požadovat od "Zákazníka" prokázání jeho totožnosti občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti obsahujícím fotografii a jedná-li se o "Zástupce zákazníka", je "Dodavatel" oprávněn po něm požadovat prokázání vazby na "Zákazníka" doložením písemné plné moci opravňující "Zástupce zákazníka" k jednání za "Zákazníka". "Dodavatel" je oprávněn si pořídit kopii dokladu totožnosti anebo plné moci dle předchozí věty pro účely jejich založení do zakázkového listu.

2. "Dodavatel" je oprávněn požadovat od "Zákazníka" originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než jeden (1) měsíc, pokud je "Zákazník" zapsán v obchodním rejstříku, nebo originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku ne staršího než jeden (1) měsíc v případě fyzické osoby – podnikatele, který není zapsaný v obchodním rejstříku. "Dodavatel" je oprávněn si pořídit kopii listin dle předchozí věty pro účely jejich založení do zakázkového listu.

3. Místem plnění je sídlo a případně provozovny "Dodavatele".

4. Za "Dodavatele" vystupují v právních záležitostech jeho jednatelé nebo "Dodavatelem" písemně pověření zaměstnanci, případně zmocnění právní zástupci. Ve věcech technických jsou jednotlivá pověření specifikována ve "Smlouvě". Pokud nejsou ve "Smlouvě" pověření uvedena nebo specifikována, jsou oprávněni tyto záležitosti řešit pouze jednatelé "Dodavatele".

5. "Dodavatel" je povinen zajistit odstranění vad na "Zakázce" oznámených "Zákazníkem" formou "Reklamace" v době trvání "Záruky" na vlastní náklady ve lhůtě stanovené "Smlouvou" nebo "KOP", jinak ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení "Reklamace".

6. Na "Zboží" dodané skrze prostředky dálkové komunikace "Zákazníkovi", který je koncovým uživatelem (spotřebitelem) "Zboží" a současně není podnikatelem, je "Dodavatelem" poskytována zákonná "Záruka" a právo na vrácení "Zboží" bez udání důvodu do 14 dnů od dne jeho převzetí.

7. "Zákazník" je oprávněn průběžně kontrolovat postup zpracování a průběh "Dodávky".

8. "Zákazník" je povinen projednávat s "Dodavatelem" veškeré změny a úpravy "Dodávky". "Zákazník" je dále povinen poskytovat "Dodavateli" veškerou "Dodavatelem" požadovanou součinnost, aby mohl "Dodavatel" provést "Dodávku" v "Termínu". V případě, že "Zákazník" bude v prodlení s poskytnutím součinnosti "Dodavateli" po dobu delší než dva (2) pracovní dny, je "Dodavatel" oprávněn jednostranně změnit (posunout) "Termín" takovým způsobem, aby to vyhovovalo jeho provozním a časovým možnostem, a "Zákazník je povinen takovou změnu "Termínu" respektovat a vyslovit s ní souhlas. S tím "Zákazník" projevuje svůj bezvýhradný souhlas. O posunutí "Termínu" je "Dodavatel" povinen "Zákazníka" informovat odesláním oznámení o posunutí "Termínu" na adresu sídla nebo místa podnikání nebo trvalého bydliště "Zákazníka" uvedenou ve "Smlouvě". Jestliže "Zákazník" nevysloví se změnou "Termínu" svůj souhlas ani ve lhůtě deseti (10) dní ode dne odeslání oznámení o jeho změně "Dodavatelem", dopouští se tím závažného porušení "Smlouvy".

9. Je-li předmětem "Dodávky" poskytnutí "Služby", považují se všechny povinnosti "Dodavatele" ze "Smlouvy" za splněné v den, kdy je "Dodavatel" poskytování "Služby" v souladu se "Smlouvou" dokončil.

10. Je-li předmětem "Dodávky" prodej "Zboží", považují se všechny povinnosti "Dodavatele" ze "Smlouvy" za splněné v den, kdy "Dodavatel" předal "Zboží" "Zákazníkovi" nebo odeslal "Zboží" na adresu sídla nebo místa podnikání nebo trvalého bydliště "Zákazníka" uvedenou ve "Smlouvě"

11. Je-li předmětem "Dodávky" dodání "Produktu" nebo provedení "Individuální zakázky", považují se všechny povinnosti "Dodavatele" ze "Smlouvy" za splněné v den, kdy "Dodavatel" "Produkt" nebo "Individuální zakázku" dokončil a je připraven "Produkt" nebo "Individuální zakázku" předat "Zákazníkovi".

12. O předání a převzetí dokončené "Individuální zakázky" a o předávní a převzetí "Produktu" sepíší "Smluvní strany" písemný zápis v podobě předávacího protokolu. Předání a převzetí "Produktu" a "Individuální zakázky" musí být osobně přítomen "Zákazník" nebo "Zástupce zákazníka" a zástupce "Dodavatele". V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy je "Dodavatel" povinen vytknuté vady odstranit, jinak se má za to, že "Dodávka" je bez vad.

13. "Zákazník" není oprávněn odmítnout převzetí "Produktu" a je povinen jej převzít, ledaže "Produkt" vykazuje zřejmé vady. Jestliže "Zákazník" odmítne dokončený "Produkt" převzít, i když tento nevykazuje žádné zřejmé vady, je povinen a zavazuje se zaplatit "Dodavateli" smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z ceny "Produktu" včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním své povinnosti k jeho převzetí. Skutečnost, že "Zákazník" "Produkt" nepřevzal, nemá žádný vliv na jeho povinnost "Produkt" "Dodavateli" uhradit.

14. "Zákazník" není oprávněn odmítnout převzetí dokončené "Individuální zakázky" a je povinen ji převzít, ledaže "Individuální zakázka" vykazuje zřejmé vady. Jestliže "Zákazník" odmítne dokončenou "Individuální zakázku" převzít, i když tato nevykazuje žádné zřejmé vady, je povinen a zavazuje se zaplatit "Dodavateli" smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z ceny "Individuální zakázky" včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním své povinnosti k jejímu převzetí. Skutečnost, že "Zákazník" dokončenou "Individuální zakázku" nepřevzal, nemá žádný vliv na jeho povinnost "Individuální zakázku" "Dodavateli" uhradit.

15. "Dodavatel" a "Zákazník" jsou povinni se navzájem neprodleně informovat o existenci všech překážek majících vliv na dodržení jejich závazků stanovených "Smlouvou", které vznikly nezávisle na jejich vůli a v době uzavření "Smlouvy" nebyly objektivně předvídatelné.

16. Nebezpečí škody na "Dodávce" přechází na "Zákazníka"

 1. a) v den, kdy bylo "Zboží" předáno "Zákazníkovi" nebo odesláno na adresu sídla nebo místa podnikání nebo trvalého bydliště "Zákazníka" uvedenou ve "Smlouvě" přičemž rozhodující je den, který nastal dříve,
 2. b) v den, kdy byla "Individuální zakázka" nebo "Produkt" předán "Zákazníkovi" a jestliže "Zákazník" nepřevezme "Produkt" nebo "Individuální zakázku" tak, jak je k tomu povinen, potom v den, kdy "Produkt" nebo "Individuální zakázku" převzít mohl.

17. Pohledávky za "Služby", "Produkty" nebo "Individuální zakázky"

 1. a. Cenu "Služby", Produktu" a Individuální zakázky" je "Dodavatel" oprávněn "Zákazníkovi" účtovat ve výši a způsobem dle "Sazebníku" platného v době objednání "Služby", "Produktu" nebo "Individuální zakázky", jinak způsobem a ve výši sjednanými ve "Smlouvě".
 2. b. Cenu "Služby", "Produktu" anebo "Individuální zakázky" je "Zákazník" povinen "Dodavateli" uhradit po uzavření "Smlouvy" na základě "Dodavatelem" vystaveného daňového dokladu – faktury a ve výši a lhůtě splatnosti tam uvedené. Splatnost daňového dokladu – faktury dle předchozí věty se stanoví na deset (10) dní ode dne jeho vystavení, není-li ve "Smlouvě" nebo "KOP" dohodnuto nebo stanoveno jinak. "Dodavatel" je povinen daňový doklad – fakturu "Zákazníkovi" předat anebo odeslat vždy s takovým předstihem, aby měl "Zákazník možnost jej řádně a včas uhradit. Není-li ve "Smlouvě" nebo "KOP" dohodnuto nebo stanoveno jinak, je "Dodavatel" oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu na cenu "Služby" anebo "Produktu" již v den uzavření "Smlouvy".
 3. c. Jestliže "Zákazník" neuhradí daňový doklad – fakturu dle písm. b. řádně a včas, je povinen "Dodavateli" uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny "Služby" nebo "Produktu" včetně DPH za každý započatý den prodlení.

18. Pohledávky za zboží poskytnuté "Dodavatelem"

 1. a. Ceny za dodané "Zboží" je "Dodavatel" oprávněn "Zákazníkovi" účtovat ve výši a způsobem dle "Sazebníku zboží" platného v době objednání "Zboží", jinak způsobem a ve výši sjednanými ve "Smlouvě".
 2. b. Cenu "Zboží" je "Zákazník" povinen "Dodavateli" uhradit po uzavření "Smlouvy" na základě "Dodavatelem" vystaveného daňového dokladu – faktury a ve výši a lhůtě splatnosti tam uvedené. Splatnost daňového dokladu – faktury dle předchozí věty se stanoví na deset (10) dní ode dne jeho vystavení, není-li ve "Smlouvě" nebo "KOP" dohodnuto nebo stanoveno jinak. "Dodavatel" je povinen daňový doklad – fakturu "Zákazníkovi" předat anebo odeslat vždy s takovým předstihem, aby měl "Zákazník možnost jej řádně a včas uhradit. Není-li ve "Smlouvě" nebo "KOP" dohodnuto nebo stanoveno jinak, je "Dodavatel" oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu na cenu "Zboží" již v den uzavření "Smlouvy".
 3. c. Jestliže "Zákazník" neuhradí daňový doklad – fakturu dle písm. b. řádně a včas, je povinen "Dodavateli" uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny "Zboží" včetně DPH za každý započatý den prodlení.

19. "Dodavatel" je oprávněn započíst jakékoliv své splatné peněžité pohledávky za "Zákazníkem" proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám "Zákazníka" za "Dodavatelem", bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky "Zákazníka" splatné či nikoliv. "Dodavatel" je oprávněn vůči "Zákazníkovi" započíst i promlčené pohledávky.

20. "Dodavatel" je oprávněn postoupit anebo převést práva a povinnosti ze "Smlouvy" na třetí osobu bez předchozího souhlasu "Zákazníka".

21. "Zákazník" výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, že "Dodavatel" je oprávněn postoupit jakoukoli svou i dosud nesplatnou pohledávku za "Zákazníkem" třetí osobě. "Zákazník" není oprávněn postoupit svou pohledávku za "Dodavatelem" třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu "Dodavatele".

22. "Zákazník" není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám "Dodavatele" vyplývajícím ze "Smlouvy" anebo "VOP" nebo "KOP" či jiné smlouvy ani uplatnit vůči "Dodavateli" zadržovací právo. "Zákazník" je oprávněn postoupit anebo převést práva a povinnosti ze "Smlouvy" na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem "Dodavatele".

23. "Smluvní strany" se zavazují doručovat si vzájemně písemnosti v souvislosti se "Smlouvou" vždy na adresu sídla "Dodavatele" adresu trvalého bydliště "Zákazníka", je-li "Zákazník" koncovým uživatelem, sídla "Zákazníka", je-li "Zákazník" zapsán v obchodním rejstříku, místa podnikání "Zákazníka", je-li "Zákazník" podnikatelem nezapsaným v obchodním rejstříku, nebo na jinou adresu uvedenou ve "Smlouvě", která je adresou pro doručování. Jakákoli změna adresy pro doručování "Zákazníka" vyvolává vůči "Dodavateli" účinky od okamžiku, kdy je s ní "Dodavatel" písemně (doporučeným dopisem) obeznámen. Smluvní strany výslovně a bezvýhradně ujednávají pro případ, že si smluvní strana, které je (bude) doručována jakákoli písemnost, zejména odstoupení od "Smlouvy" nebo daňový doklad – faktura, tuto nepřevezme, že se má za to, že písemnost je jí doručena třetí (3.) den následující po dni, v němž byla předána k poštovní přepravě za účelem jejího doručení.

Čl. III - Závěrečná ustanovení

1. "Dodavatel" je oprávněn odmítnout uzavření "Smlouvy" se "Zákazníkem" zejména v případech, kdy by provedením "Dodávky"" mohlo dojít k porušení platných obecně závazných právních předpisů nebo bude-li se "Dodavatel" důvodně domnívat, že by uzavřením "Smlouvy" došlo ke střetu zájmů mezi "Dodavatelem" a "Zákazníkem" nebo mezi různými "Zákazníky" "Dodavatele".

2. "Zákazník" může odstoupit od "Smlouvy" bez udání důvodu pouze v případě, zaplatí-li "Dodavateli" odstupné ve výši hodnoty "Dodavatelem" dosud provedených prací na "Zakázce". Hodnotu "Dodavatelem" dosud provedených prací na "Zakázce" je oprávněn jednostranně stanovit "Dodavatel" a "Zákazník" je povinen takto určenou hodnotu dosud provedených prací respektovat.

3. Odstoupení od "Smlouvy" je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé "Smluvní straně".

4. Veškeré ze "Smlouvy" v budoucnu vzešlé majetkové spory, které smluvní strany nevyřeší dohodou, se strany zavazují řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, s. r. o., IČ: 63 49 66 58, sídlem Příkop 8 (budova IBC), 604 10 Brno, s tím, že tyto dokumenty jsou zveřejněny v platném znění na internetových stránkách Sdružení rozhodců www.sdruzenirozhodcu.cz.

5. Práva a povinnosti vyplývající ze "Smlouvy" přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.

6. "Zákazník" souhlasí s uchováním, zpracováním a archivací svých osobních údajů, a to po dobu trvání "Smlouvy" a následně po dobu pěti (5) let po jejím zániku. "Zákazník" má právo kdykoliv svůj souhlas, s uchováváním, zpracováním a archivací, písemně odvolat. "Dodavatel" je oprávněn poskytnout osobní údaje a další data o "Zákazníkovi" třetím osobám, se kterými má uzavřenou smlouvu o zpracování dat. Zpracovatel může data použít jen k účelu, který je odsouhlasen "Dodavatelem".

7. "Zákazník" souhlasí s uchováním a podáváním informací o své platební morálce třetím osobám a registru (registrů) dlužníků v případě, že řádně a včas nehradí svoje závazky plynoucí ze "Smlouvy".

8. Pokud "Zákazník" poruší závažným způsobem podmínky "Smlouvy", "VOP" nebo "KOP", je "Dodavatel" oprávněn od "Smlouvy" odstoupit, a to s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení od "Smlouvy" "Zákazníkovi". Závažným porušením "Smlouvy" se rozumí zejména:

 1. a) prodlení "Zákazníka" s úhradou dohodnuté zálohy po dobu delší než pět (5) dní.
 2. b) prodlení "Zákazníka" s úhradou "Dodavatelem" vystaveného daňového dokladu - faktury o dobu delší než patnáct (15) dní.
 3. c) jestliže "Zákazník" nevysloví souhlas se změnou termínu tak, jak je k tomu na základě těchto "VOP" povinen,

Jestliže se "Zákazník" dopustí závažného porušení "Smlouvy", je povinen "Dodavateli uhradit smluvní pokutu v jednorázové výši 100 % ceny "Dodávky" včetně DPH.

9. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání "Smlouvy" neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání "Smlouvy" mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, jsou "Smluvní strany" povinny zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání "Smlouvy", jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

10. Není-li "Smlouvou" dohodnuto jinak, řídí se závazkový vztah "Smluvních stran" zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

11. Tyto "VOP" nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2008.

 
Webové stránky provozuje: enDetail, s.r.o. | Králova 279/9 | 616 00 Brno | tel: 541 217 160 | fax: 541 217 163